top of page

RESILIENS

Vårt Ansvar

Klimatkompensation

Resiliens

Vi har bestämt oss! Vi ska i allt vi företar oss göra det som står i vår makt för att främja ekologisk resiliens*. Vi tror på att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. Vi vill att människor idag och kommande generationer ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. I alla sammanhang där vi är engagerade står vi upp för socialt ansvarstagande och gör vår insats för att bekämpa korruption i alla led.

 

Vi tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker, lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Vi ska på ett för miljön minimalt belastande sätt leverera fossilfritt, från tillverkning i Åre och ut till våra kunder. Där det är möjligt transportera med tåg, fossilfria vägtransporter där det erbjuds och när vi gör det, med maximal optimering i förhållande till vikt, volym och sträcka. Allt för att göra så lite avtryck och belastning på miljö som möjligt.

Vi använder
fossilfri energi för att driva vår produktion i Åre och alla förpackningar är 100% återvinningsbara.

Vi vill inom de områden som berör oss, vår verksamhet och de sammanhang vi vistas i, arbeta utifrån de av FN uppsatta globala hållbarhetsmålen. Läs mer om dessa här.

*Resiliens betyder ordagrant förmågan att återhämta sig eller motstå störningar

UN Goals.png

Klimatavtryck

Allt vi gör som individer kan kopplas till utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Alla växthusutsläpp omvandlas till så kallade koldioxidekvivalenter (CO2e) beroende på varje individs relativa bidrag till växthuseffekten. Koldioxidutsläpp benämns ofta ”koldioxidavtryck” och utsläpp av alla växthusgaser totalt kallas ofta ”klimatavtryck”.

 

För att kunna ta ansvar för klimatavtrycket som skapats vid tillverkningen av våra produkter har vi låtit göra en total klimatberäkning. I en omfattande sammanställning har alla processer i produktionskedjan kartlagts och beräknats utifrån dess växthusutsläpp. Detta material utgör grunden för vår klimatkompensation. Vår klimatberäkning har utförts av TRICORONA Climat partner

Läs våra klimatrapporter nedan.

Klimatneutral

Vi är klimatneutrala.

Att något är klimatneutralt innebär att det sammantaget inte bidrar till klimatförändringarna.
Klimatneutralitet kan uppnås för verksamheter, produkter, evenemang med mera. För att få kalla sin verksamhet eller sin produkt klimatneutral måste man följa de krav som ställs i en av de två standarder som definierar klimatneutralitet: PAS 2060 och ISO 14021. Kraven som ställs på klimatneutralitet i dessa standarder är mer långtgående än en Klimatredovisning och kan huvudsakligen sammanfattas i nedan punkter.

 • Klimatberäkning

  • ​Enligt till exempel GHG protokollet, inkluderade verksamhetens samtliga utsläpp.

 • Sätta mål och reduktionsstrategi

  • ​För kontinuerligt arbete.

 • Granskning

  • Av tredje part.​

 • Klimatkompensation

  • Av minst 100% av klimatpåverkan i certifierade projekt.

 • Publicering

  • ​Offentlig publicering av underlaget för klimatneutralitet är ett krav.

Källa: TRICORONA Climat partner

sigill_klimatneutral_tricorona-200x200.p

Klimatkompensation innebär att kompensera för sina egna koldioxidutsläpp genom att finansiera projekt för att minska andra utsläpp eller binda kol. Det är ett av de tillgängliga verktygen för att uppnå kolneutralitet i samband med att minska den globala uppvärmningen.

 

Vi kompenserar för allt vi själva inte kan påverka i kedjan från råvara till färdig produkt levererad till konsument, genom att köpa utsläppsrätter, i samma mängd (i ton) som vår totala produktion belastar med koldioxidutsläpp. De utsläppsrätter vi köper är certifierade klimatprojekt av Gold Standard (klimatsäkerhet och hållbar utveckling).

 

För mer information om Gold Standard besök deras webbplats.

bottom of page